ბიზნესისთვის მნიშვნელოვანია კომპანიის ფინანსური ნაკადის მენეჯმენტში კონტროლისა და გამჭვირვალეობის შენარჩუნება.

კომპანია “პრაგმა” დაგეხმარებათ სრული კონტროლი შეინარჩუნოთ ფინანსურ ნაკადებსა და ოპერაციებზე. ჩვენთან ფინანსური აუთსორსინგით სარგებლობისას შეგეძლებათ თქვენს ბიზნესს გაუზარდოთ შემოსავალი კვალიფიკაციური მომსახურების მიღების ხარჯზე. ჩვენი ცოდნა და უნარები მომხმარდება ფინანსების მენეჯმენტს, მაშინ როცა თქვენ შეგეძლებათ ფოკუსირდეთ ძირითად ბიზნეს ფუნქციებზე. ჩვენი მიზანია ვიყოთ თქვენი ბიზნესის განუყოფელი, შეუცვლელი ნაწილი.

პრაგმა გთავაზობთ ფინანსური ანალიზისა და მენეჯმენტის სრულ სერვისს.

რას გთავაზობთ

ფინანსური პროგნოზირება

ფინანსური ანგარიშგებების მომზადება

რეპორტინგი და ბიუჯეტირება

ფულადი სახსრების კონტროლი

საბანკო ინსტიტუტებთან ურთიერთობა

აუდიტთან ურთიერთობა

business man financial inspector and secretary making report, calculating or checking balance. Internal Revenue Service inspector checking document. Audit concept