ბიზნეს-პროცესების ოპტიმიზაციით, თანამშრომლებისთვის და ხელმძღვანელობისთვის კომპანიის საქმიანობა ხდება უფრო გამჭვირვალე. ახალი თანამშრომლები სწრაფად ერთვებიან სამუშაო პროცესში, ვინაიდან პროცესები აღწერილია. თანამშრომლები უკეთ აცნობიერებენ კომპანიის მიზნებს, იზრდება კომპანიის მართვადობა, პროდუქტიულობა და შესაბამისად ხარჯებიც მცირდება.

ბიზნეს-პროცესების მოდელირება და ოპტიმიზაცია მოითხოვს დროისა და ფულადი რესურსის ინვესტიციას, რომელიც ძირითად შემთხვევებში არ აქვს კომპანიას. კომპანია “პრაგმა” დაგეხმარებათ ბიზნეს პროცესების ეფექტურად განსაზღვრაში, რომ თავიდან აიცილოთ შეცდომები და არასაჭირო ხარჯები.

ჩვენი მომსახურებით სარგებლობის შემთხვევაში, ჩვენ დაგეხმარებით როგორც ბიზნეს-პროცესების  პროექტირებაში, ასევე გაშვების შემდგომ მის მუდმივ ოპტიმიზაციაში.

რას გთავაზობთ

კომპანიის ბიზნეს-პროცესების შესწავლა და ხარვეზების გამოვლენა

პროცესების გასაუმჯობესებელი პროექტის დაგეგმვა

არსებულის ბიზნეს-პროცესების მოდელირება

პროცესების ცვლილებაში, განხორციელებასა და დანერგვაში მხარდაჭერა

არსებული ბიზნეს-პროცესების შეფასება და ოპტიმიზაცია

დანერგილი ბიზნეს-პროცესების მონიტორინგი, ანალიზი და ოპტიმიზაცია

business man financial inspector and secretary making report, calculating or checking balance. Internal Revenue Service inspector checking document. Audit concept